Miljöpolicy

Städ Service ABs miljöarbete inom städverksamheten skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, våra anställda vår gemensamma miljö och för kommande generationer.

Ledningen i Städ Service AB förpliktar sig att arbeta för att vår miljöpåverkan ständigt blir mindre, förebyggas och förbättras, vad beträffar vår lokalvård och därtill tillhörande produkter och tjänster.

Ledningen ansvarar för att samtliga anställda har kunskap, förståelse, tillämpar och följer gällande miljölagstiftning och de miljökrav som gäller gör företagets verksamhet.

Städ Service AB skall upprätta, fastställa, genomföra och följa uppsatta miljömål.
Miljöarbetet skall dokumenteras, underhållas och vara känt av våra anställda och vara tillgängligt för våra kunder och allmänheten.